2015-06-08

Nabór uczniów

Warunki naboru na rok szkolny 2022/2023

Wymagania:

- wykształcenie średnie

- poprawna dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny;

- brak medycznych przeciwskazań do podjęcia nauki

(Kandydatów nie obowiązuje limit wieku)

 

Na egzamin przygotuj:

- trzy utwory - pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny - sylabiczny lub sylabotoniczny); mogą być to monologi z dramatów

- dwa fragmenty prozy (1 klasyczny i 1 współczesny );  mogą być to monologi z dramatów

- dwa utwory wokalne: jeden-   z akompaniamentem (podkład muzyczny na nośniku danych - CD, pendrive itp., nie odtwarzane z serwisów muzycznych - Youtube itp.), drugi - a capella: piosenka ludowa, pieśń, kolęda

Wybrane teksty i piosenki  powinny być różnorodne, uznanych autorów i dobrze opanowane pamięciowo.

 

Przebieg egzaminów wstępnych:

Egzaminy wstępne składają się z następujących etapów:

  • Pierwszy etap obejmuje egzamin z tańca i rytmiki, sprawności fizycznej, słuchu, poczucia rytmu i śpiewu, dykcji i techniki wymowy oraz predyspozycji głosowych,
  • Drugi etap obejmuje egzamin z interpretacji wiersza, prozy oraz piosenki.
  • Trzeci etap składa się z egzaminu praktycznego z zadań aktorskich (etiudy), pokazu taneczno-rytmicznego, a także egzaminu z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.

 

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2022

I ETAP 6 sierpnia

Wypełnij zgłoszenie (formularz rejestracyjny): https://forms.gle/5X1SGda4WUiE3r8u6

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.

Dane do przelewu :
Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka
przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4
Numer konta : 69 1090 2590 0000 0001 4271 7862
W tytule należy podać imię i nazwisko kandydata.

 

UWAGA: po zarejestrowaniu prosimy o wysłanie maila na adres studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl, potwierdzającego rejestrację. Chcemy mieć pewność, że żadne zgłoszenie nie umknie i nie pozostanie bez odpowiedzi.

*proszę zwrócić uwagę, by w formularzu rejestracyjnym prawidłowo dodać zdjęcie legitymacyjne.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 01.08.2022 r.

UWAGA: Ze względu na duże zainteresowanie mogą nastąpić problemy techniczne z formularzem. Prosimy o zrozumienie i powtórzenie rejestracji.

Otrzymasz mailową informację, o której godzinie rozpoczynasz swój egzamin.

I KOMISJA – zespół o specjalności dykcji i techniki mowy, predyspozycji foniatrycznych

Sala nr 17, obowiązuje dowolny strój

II KOMISJA – zespół o specjalności słuch, poczucie rytmu, śpiew

Scena u Sewruka, obowiązuje dowolny strój

III KOMISJA – zespół o specjalności rytmiki, ruchu scenicznego, sprawności fizycznej

Sala nr 5, obowiązuje strój sportowy (egzamin w grupach)

 

II ETAP + III etap 7-8 sierpnia

6 sierpnia w godzinach wieczornych zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do II i III etapu egzaminów. Drugi i trzeci etap egzaminu odbędzie się 7-8 sierpnia 2022 r. Kandydat pojawia się w Studium o wyznaczonej godzinie jednego dnia ( 7 lub 8 sierpnia) i zdaje egzaminy z  piosenki, prozy, wiersza i  zadań aktorskich, a drugiego dnia ( 7 lub 8 sierpnia)  z wiedzy o teatrze i grupowy egzamin taneczny.

Lista osób przyjętych na I rok nauki zostanie ogłoszona 8 sierpnia wieczorem.

 

Jeśli zakwalifikujesz się do II i III etapu, weź ze sobą na egzamin:

- podkład muzyczny do piosenki na płycie CD lub pendrive.

 

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka

przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4

Numer konta : 69 1090 2590 0000 0001 4271 7862

 

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:

tel./faks :/ 89/ 527 43 88, / 89/ 527 59 58 w. 39

e-mail : studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..