2015-06-08

Nabór uczniów

Warunki naboru na rok szkolny 2019/2020

 Wymagania:
- wykształcenie średnie
- dobra prezencja, poprawna dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny;
- brak medycznych przeciwskazań do podjęcia nauki
- trzy utwory - pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny - sylabiczny lub sylabotoniczny),
- dwa fragmenty prozy (1 klasyczny i 1 współczesny ),
- jeden utwór wokalny (piosenka, aria, song, pieśń), wraz z akompaniamentem (nuty przesłane wcześniej lub dostarczone w dniu egzaminu bądź podkład muzyczny na nośniku danych - cd, pendrive itp., nie odtwarzane z serwisów muzycznych - youtube itp.). Utwór a cappella nie będzie punktowany i oceniany.
Wybrane teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów i dobrze opanowane pamięciowo.
 
Przebieg egzaminów wstępnych:
Egzaminy wstępne składają się z następujących etapów:
Pierwszy etap obejmuje egzamin z tańca i rytmiki, ruchu scenicznego, sprawności fizycznej, słuchu, poczucia rytmu i śpiewu, dykcji i techniki wymowy oraz predyspozycji foniatrycznych.
- w ramach tego etapu nastąpi ocena możliwości i predyspozycji kandydata w wyżej wymienionych zakresach;
Drugi etap obejmuje egzamin z wiersza i prozy, a także egzamin pisemny w formie testu z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.
- w ramach drugiego etapu będą oceniane predyspozycje głosowe, dykcyjne i sceniczne kandydata, sposób interpretacji tekstów literackich, a także wiedza w zakresie kultury;
Trzeci etap obejmuje egzamin praktyczny z zadań aktorskich (etiudy), pokazu taneczno-rytmicznego oraz piosenki.
- w ramach trzeciego etapu będą przeprowadzone ćwiczenia aktorskie, których temat zostanie podany przez Komisję w trakcie sprawdzianu praktycznego. Ćwiczenia będą polegały na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcjach uczuciowych na zdarzenie. Dodatkowo poddane zostaną ocenie predyspozycje muzyczne kandydatów i interpretacja tekstów piosenek.
 
 Terminy:
- w soboty od 20 kwietnia do 2 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – 17:15 konsultacje dla kandydatów do Policealnego Studium Aktorskiego; Konsultacje stwarzają możliwość wstępnej oceny predyspozycji i uzdolnień kandydata. Należy zgłaszać się z proponowanymi i przygotowanymi na egzamin utworami (prosimy o zapisy telefoniczne lub e-mailowe do czwartku poprzedzającego wybraną sobotę);
- 27.04.2019 r. - dzień otwarty (szczegółowe informacje w aktualnościach);
- do 25.07.2019 r. - ostateczny termin składania dokumentów;
- 29-31 lipca 2019r. – egzaminy wstępne dla kandydatów.
 
 Dokumenty:
- podanie (załącznik word);
- 2 zdjęcia o formacie 30 x 42 mm, 1 zdjęcie 37 x 52 mm (zrobione na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);
- życiorys;
- odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub kopia (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie Studium);
- kopia dowodu osobistego - strony 1 i 2 (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie szkoły),
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia nauki;
- zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry;
- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (100 zł);
- spis prezentowanych na egzaminie tekstów;
- nuty utworów muzycznych lub podkład muzyczny do piosenki na płycie CD.

Wymienione dokumenty należy wysyłać na adres:

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka

przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4

Numer konta : 

Santander Bank Polska S.A.

69 1090 2590 0000 0001 4271 7862

tel./faks :/ 89/ 527 43 88, / 89/ 527 59 58 w. 39

e-mail : studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl

Załączniki

  Rekrutacja CV.docx 19,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rekrutacja podanie.docx 29,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rekrutacja RODO.docx 21,53 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się